Disclaimer Bouwboek.com

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

De internetsite Bouwboek.com is een initiatief van Leukehuizen.nl. Deze organisatie treedt op als beheerder op van deze internetsite.

Aansprakelijkheid

Bouwboek.com is een live omgeving. Deelnemende architecten / ontwerpers plaatsen rechtstreeks de informatie op de website. Alle informatie op de internetsite bouwboek.com is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Noch bouwboek.com, noch de deelnemende architecten zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.

Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij bouwboek.com geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Rechten

Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van bouwboek.com kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie.

Auteursrecht

Bouwboek.com is als merk beschermd bij het Europees Merkenbureau Benelux. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de geplaatste ontwerpen (teksten, afbeeldingen, foto’s en plattegronden) eigendom van de deelnemende architecten. Ga daar respectvol mee om! Het is niet toegestaan om materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, noch om de ontwerpen te kopiëren dan wel te gebruiken als basis voor eigen bouwactiviteiten zonder voorafgaande toestemming van de betreffende architect / ontwerper.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. Bouwboek.com zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen disclaimer statement

Bouwboek.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen.

Bouwboek.com | 2013
Poseidonsingel 40 1363 TR Almere